Tháng Hành Động ATVSLĐ 2024

Mỗi năm, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động trong các tổ chức và cộng đồng. Đây là dịp để các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và công đoàn cùng nhau tăng cường các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

 

Tháng An toàn vệ sinh lao động 2024

1. Giới thiệu về Tháng Hành Động ATVSLĐ

Thực hiện theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tháng 5 hàng năm được xác định là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. 

Mục tiêu của “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” là tăng cường nhận thức và tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cũng như chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

 

2. Thời Gian Diễn Ra

Theo quy định của Điều 5 trong Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 hàng năm và được tổ chức vào một ngày trong khoảng từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng 5 hàng năm. Về thời gian và phạm vi triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, chi tiết như sau:

 1. Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31/5/2024.
 2. Phạm vi triển khai: Toàn quốc.

Căn cứ theo Kế hoạch 5106/KH-BCĐTƯ năm 2023, năm nay Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024 được phát động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

 

 

Tháng hành động an toàn

3. Khẩu Hiệu Hưởng Ứng Tháng ATVSLĐ

Căn cứ theo Kế hoạch 5106/KH-BCĐTƯ năm 2023, có nêu 10 khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2024 gồm:

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
 2. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
 3. Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng.
 4. Chủ động kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động.
 5. Tham gia đầy đủ công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 6. Cùng hành động vì môi trường làm việc An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện.
 7. An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình.
 8. Tuân thủ nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 9. Chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.
 10. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

 

4. Ý Nghĩa của Tháng Hành Động ATVSLĐ

Tháng hành động về an toàn và vệ sinh lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong cộng đồng lao động. Đây là cơ hội để tất cả các bên liên quan như chính phủ, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và lao động tổ chức các hoạt động, chiến dịch tuyên truyền, đào tạo để tăng cường kiến thức và kỹ năng về an toàn và vệ sinh lao động. Thông qua việc cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ sức khỏe của người lao động, Tháng hành động này góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội.

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học